Soňky habarlar

Zehin zehinden zyýada

«Aşgabat» medeni dynç alyş seýilgähinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda çagalaryň arasynda asfaltyň ýüzüne surat çekmek boýunça bäsleşik geçirildi.

Oňa Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgüniň hem-de Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň garamagyndaky Çagalar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylary gatnaşdylar.

Bäsleşigiň ahyrynda eminler toparynyň biragyzdan gelen netijelerine laýyklykda bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Umyda KAKAÝEWA,

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň bölüm müdiri.