Soňky habarlar

Türkmen türgenleri Özbegistanyň açyk çempionatynda 7 gezek hormat münberine çykdylar

Daşkentde şu gün (17.04.2021) tamamlanan suwda ýüzmek boýunça tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk berýän saýlama ýaryşda, ýagny Özbegistanyň açyk çempionatynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

Bäsleşigiň soňky güni milli ýygyndymyzyň tejribeli türgeni Merdan Ataýew arkanlygyna ýüzmek boýunça 50 metr aralygy 26,11 sekuntda geçip, 2-nji orna mynasyp boldy. 

Arkanlygyna ýüzmek boýunça 50 metr aralyga guralan ýaryşda Musa Jalaýew 27,37 sekunt netije bilen bürünç medala eýelik etdi.

Şeýlelikde, türkmenistanly suwda ýüzüjiler jemi 7 medala (2 altyn, 3 kümüş, 2 bürünç) mynasyp boldular.

Özbegistanyň açyk çempionatyna Owganysytan Yslam Respublikasyndan, Hindistan Respublikasyndan, Özbegistan Respublikasyndan we Türkmenistandan160-dan gowrak türgen gatnaşdy.

H.Apbaýew.