Soňky habarlar

Ruhubelentlik baýramy

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Aşgabat şäherinde we welaýatlarda köpçülikleýin welosipedli ýörişler hem-de başga-da köp sanly dabaralar geçirildi. Olaryň sözüň doly manysynda ruhubelentlik dabarasyna öwrülendigini aýtmak gerek.

Paýtagtymyzda we welaýatlarda sagdyn durmuş ýörelgesini hemra edinýän ildeşlerimiziň müňlerçesi Saglyk ýolundan geçmek bilen baýramçylyk dabarasynyň has-da köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagyna goşantlaryny goşdular.

Säher bilen Saglyk ýolunyň başlanýan ýerinde köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berlip, oňa paýtagtlylaryň müňlerçesi işeňňir gatnaşdylar.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan dabaralar jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde milli Liderimiziň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak babatdaky nusgalyk göreldesiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Baýramçylyk dabaralaryny ýokary derejede guramalmagy üçin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň tagalla edendiklerini bellemelidiris.

www.msy.gov.tm