Soňky habarlar

Bütündünýä Saglyk güni mynasybetli guralan dabaralar

Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Balkan welaýat we şäher häkimlikleri, Balkan welaýatynyň jemgyýetçilik guramalary Bütündünýä Saglyk güni mynasybetli medeni çäreler geçirdi.

Welaýartyň dürli künjeklerinde köpçülikleýin maşklar ýerine ýetirilip, oňa Balkan welaýat häkimliginiň, Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, medeniýet toplumynyň, Türkmenbaşy deňiz portunyň, saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleri we Balkanabat we Türkmenbaşy şäherindäki ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar.

Sport mekdepleriniň türgenleriniň gatnaşmagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlar guralyp, talyplaryň arasynda sport bäsleşikleri, çagalaryň arasynda milli oýunlar boýunça ýaryşlar geçirildi.

Ýeňijilere TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Şeýle-de, medeniýet ulgamynyň aýdymçylarynyň, tans toparlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazly çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

Ýakup AMANOW,

Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň baş hünärmeni.