Soňky habarlar

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysynyň okuw-türgenleşikleri

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysynyň baş tälimçisi dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna taýýarlygyň çäklerinde Aşgabat şäherinde geçirmek meýilleşdirilen okuw-türgenleşiklere başlady.

Milli ýygyndymyzyň hataryna Türkmenistanyň çempionatynyň ýokary ligasynda çykyş edýän oýunçylaryň 37-si çagyryly. Olaryň 3-si derwezeçiler, 33-si meýdançadaky oýunçylardan ybarat.

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, 2 günlük okuw-türgenleşikleri «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirilýär. 2021-nji ýylyň 3-nji aprelinde başlanyp, şu gün, ýagny 4-nji aprelde tamamlanar.

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysynyň gatnaşmagyndaky saýlama ýaryşlar 2021-nji ýylyň 3-15-nji iýunynda Koreýa Respublikasynda geçiriler. «H» topardaky ýygyndylaryň birinji duşuşygy 3-nji iýunda Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda geçiriler. Ildeşlerimiz 11-nji iýunda Liwanyň, 15-nji iýunda KHDR-iň ýygyndylary bilen güýç synanyşarlar.