Soňky habarlar

Ýaş suratkeşiň sergisi

Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk şanly senesine Halkara ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby, ýaş suratkeş Röwşen Nurmyradow hem mynasyp goşandyny goşýar. Bu okuw mekdebinde onuň çeken suratlarynyň sergisi açyldy.

Röwşen 9 ýaşynda «Rodoguna» atly  sungat mekdebine gatnap, surat çekip başlady. yzygiderli halkara bäsleşiklere gatnaşmagy ýaş suratkeşiň geljekki döredijilik ýoluny saýlamagyna itergi berdi.

Sergide Röwşeniň halypasy Merdan Kakabaýewiň hem işleri görkezilýär.

Ýaş suratkeş mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesine hem özboluşly sungat eserini taýýarlaýandygyny gürrüň berýär.