Soňky habarlar

«Gençlerbirliginiň» ozalky oýunçysy Türkmenistanyň milli ýygyndysyny türgenleşdirer  

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň geçiren ýygnagynyň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesine Röwşen Muhadow bellenildi. Ol ýurdumyzyň ilkinji legioner futbolçysy hökmünde Türkiýäniň «Gençlerbirligi” toparynda çykyş edipdi.

59 ýaşly türkmenistanly hünärmen tälimçilik ýolunda «Nisa» hem-de «Ahal» toparlaryny türgenleşdirdi. 2000-nji ýylda Türkmenistanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk etdi.

2003-2007-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanyň Olimpiýa ýygyndysynyň, şol bir wagtda ýaşlar ýygyndysynyň baş tälimçisiniň wezipesini ýerine ýetirdi. 2011-nji ýylyň sentýabrynda AFK-nyň Pro ygtyýarnamasyny aldy.

 Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň häzirki wagtda 2022-nji ýylda Katar döwletinde geçiriljek Dünýä çempionatynyň hem-de 2023-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek Aziýa Kubogynyň deslapky tapgyrynyň «H» toparçasyndaky saýlama duşuşyklaryna taýýarlyk işlerini alyp barýar.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň ýygyndy topary toparçada geçiren 5 duşuşygynda toplan 9 utugy bilen ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýär.

www.tff.com.tm