Soňky habarlar

Türkmenistanyň iň owadan talyp gyzy kesgitlenildi

Aşgabat şäherinde Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda her ýyl geçirilýän «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Oňa  ýokary okuw jaýlaryndan jemi 21 talyp gyz gatnaşyp, olar 3 şert boýunça özara bäsleşdiler. 

«Talyp gözeli – 2021» atly bäsleşiginiň ýeňijileri ýörite eminler topary tarapyndan yglan edildi.

Bäsleşigiň jemlerine görä baş baýraga Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Gülnäz Ataýewa mynasyp boldy.

Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary, gymmatbahaly sowgatlar, şeýle hem oňa işjeň gatnaşanlara höwslendiriji sowgatlar gowşuryldy.

«7/24.tm»