Soňky habarlar

Hormatly Prezidentimiz Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmenistanlylary Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli gutlady we üstünlik arzuw etdi. Gutlag dolulygyna «Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetlerinde çap edildi.

Milli Liderimiziň gutlagynda şeýle diýilýär: «Bitaraplyk biziň dünýä halklaryny beýik maksatlara birleşdirýän, parahatçylygy hem-de dostlugy dabaralandyrýan ýörelgämizdir. Biziň Bitaraplyk syýasatymyz döwletimiziň halkara derejedäki abraýyny has-da pugtalandyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. Şoňa görä-de, eziz Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny şanly wakalar, ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen garşy alýarys».

Türkmen halkynyň hak howandary bolan Gahryman Arkadagymyzyň gutlagy şeýle sözler bilen jemlenýär: «Sizi Halkara Bitaraplyk güni hem-de taryhy ähmiýetli waka — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Size berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!»

www.msy.gov.tm

Allamyrat GELDIÝEWIŇ kollažy.