Soňky habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

05.12.2020. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlap döreden "Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany" atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Täze eser taryhy maglumatlara esaslanýar we onda Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolunmagy we onuň Türkmenistanyň syýasatyndaky ähmiýeti barada gürrüň berilýär.

Tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, neşiriň sahypalarynda ýurduň täze taryhynyň iň möhüm wakalary şöhlelenýär.

Şol gün kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hem geçirildi. Bu ýerde harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri döwlet Baştutanynyň täze eseriniň galdyran täsirleri barada beýan etdiler.