Soňky habarlar

Halkara sergi: Türkmenistanyň saglyk, ylym-bilim we sport toplumlarynyň güni

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň maksatnamasynda ýurdumyzyň Saglyk, ylym-bilim we sport toplumlarynyň güni bolup, ol wakalara baý boldy.

Çäreleriň maksatnamasyny ýurdumyzyň bilim, saglygy goraýyş we lukmançylyk senagatynyň,  sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hünärmenleri, Ylymlar akademiýasynyň ylmy işgärleri tarapyndan taýýarlandy we guraldy.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň kiçi sergi zalynda guralan maslahat ylymyň ösüşine bagyşlandy. Maslahatda ýaş alymlaryň ylmy we innowasiýa ösüşleri hödürlenildi.

SoňraTürkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sport çäreleriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirili.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan wideoaragatnaşyk  arkalyhalkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.  

Günüň ahyrynda birnäçe hyzmatdaşlyk resminamalaryna gol çekildi.