Soňky habarlar

Finalçylar belli boldy

Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky bäsleşigiň finalynda çykyş etjek toparlar belli boldy. Bu abraýa ýarym final duşuşyklarynda «Ahal» hem-de «Şagadam» toparlaryndan üstün çykan «Altyn asyr» bilen «Köpetdag» toparlary mynasyp boldular.

Paýtagtymyzdaky «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Altyn asyr» «Ahaly» 6:2 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Bu toparlaryň arasyndaky birinji duşuşyk hem paýtagtymyzyň toparynyň peýdasyna tamamlanypdy (2:0).

Türkmenbaşy şäherinde geçirilen duşuşykda ýerli «Şagadam» «Köpetdag» bilen geçiren duşuşygyny 1:0 hasabynda öz peýdasyna tamamlady. Paýtagtymyzda geçirilen birinji duşuşykda «Köpetdag» uly hasap bilen (6:1) ýeňşini baýram edendigi sebäpli paýtagtymyzyň topary finala çykmagy başardy.

«Altyn asyr» bilen «Köpetdag» toparlarynyň arasyndaky final duşuşygy 2020-nji ýylyň 9-njy dekabrynda geçiriler.