Soňky habarlar

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sport ýaryşy

Harkow şäherinde Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Harkow politehniki instituty we Milli tehniki uniwersiteti bilen bilelikde Harkow şäherindäki ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplarynyň arasynda woleýbol boýunça ýaryş geçirildi.

Ýaryşyň açylyş dabarasynda ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar we ýaşlary Türkmenistanyň taryhyndaky möhüm waka bilen gutladylar, Türkmenistanyň Prezidentine hem-de ähli türkmen halkyna özleriniň iň gowy arzuwlaryny ýetirdiler.  

Ýaryşda dürli ýokary okuw mekdeplerinden 6 topar çykyş etdi. Çekeleşikli geçen ýaryşda G.S.Skoworoda adyndaky Harkow milli pedagogiki institutynyň türkmen talyplarynyň topary ýeňiji boldy.

Ýeňijiler Hormat hatlary, medallar we kuboklar bilen sylaglandylar.

Perman AWEZDURDYÝEW,

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.