Soňky habarlar

Ýeňijiler kesgitlenildi

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 27-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirilip, onuň merkezi oýnunda 3-nji orun ugrunda göreş alyp barýan «Köpetdag» bilen «Şagadam» toparlary duşuşdylar.
«Köpetdag» stadionynda geçen duşuşyk 1:1 hasabynda deňlikde tamamlandy. Şeýlelikde, gazanan bir utugy 44 utuk toplan Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamyna» çempionatyň tamamlanmagyna bir tapgyr galanda bassyr ikinji ýyl bürünç medaly gazanmagyna ýeterlik boldy. 41 utuk toplan «Köpetdag» 4-nji orunda galdy.
Tapgyryň beýleki duşuşyklarynda ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» myhmançylykda «Aşgabady» 1:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Bu duşuşykdaky ýeke-täk topy Mihail Titow tora saldy.  
Futbol çempionatymyzyň kümüş medalynyň eýesi «Ahal» topary myhmançylykda «Energetikden» 7:2 hasabynda üstün çykdy. Maryda geçirilen duşuşykda ýerli «Merw» «Nebitçi» bilen 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady.
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň jemleýji, 28-nji tapgyry 28-nji noýabrda geçiriler.