Soňky habarlar

Saglygym – baş baýlygym

Hormatly Prezidentimiziň sargytlary esasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz edýän  duşuşyklar yzygiderli geçirilip durulýar. Bu işe Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky baş müdirlikler tarapyndan hem mynasyp goşant goşulýar.

Muňa bolsa ýakynda ýurdumyzyň Aşgabat şäheriniň türgenleriniň, tälimçileriniň we mugallymlarynyň arasynda guralan saglygy goramak, şahsy gigiýenany saklamak ugrunda amala aşyrylmaly işler dogrusynda geçirilen wagyz-nesihat duşuşygyny agzap bolar. Lukmanlaryň gatnaşmagynda geçirilýän şeýle duşuşyklar Ahal welaýatynyň tälimçidir, türgenlerini arasynda hem guraldy.

  Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň sport ulgamynyň wekilleriniň arasynda geçirilen duşuşyk hem guramaçylykly geçirildi. Sport hünärmenleriň arasynda şeýle duşuşyklar Daşoguz welaýatynyň, Lebap welaýatynyň we Mary sport mekdeplerinde-de geçirildi.

 Türgenleriň, tälimçileriň we lukmanlaryň gatnaşmagyndaky duşuşyklar häzirki wagtda hem yzygiderli geçirilmegini dowam edýär.