Soňky habarlar

Wagyz-nesihat duşuşyklary

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, jemgyýetiň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmak boýunça giň möçberli toplumlaýyn işler ýaýbaňlandyryldy.

Bu babatda edilýän işlere Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky sport toplumlarynda we desgalarynda hem mynasyp goşant goşulýar.

Şeýlelikde, sport mekdeplerinde we sport desgalarynda-da bu babatda degişli işler geçirilýär. Şeýle-de, wagyz-nesihat duşuşyklary gurnalyp durulýar. Olaryň dowamynda saglyk ulgamynda gazanylan üstünlikler hakynda buýsançly gürrüň edilýär.

Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.