Soňky habarlar

Welotrek boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynyň açylyş dabarasy

Olimpiýa şäherjiginiň welotrek sport toplumynda welotrek boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Türkmenistanyň milli senasynyň ýaňlanmagy bilen başlandy.

Soňra Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazly çykyş boldy. Ýurdumyzda sport ulgamynda alnyp barylýan köptaraplaýyn işleri wasp edýän bu çykyş ony synlanlarda uly täsir galdyrdy.

Dabaradan soňra türgenler öz aralarynda ýaryşdylar. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşan talyplar we türgenler Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.

 Aýlar ATAJYKOWA,

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby.