Soňky habarlar

Futzal boýunça Ahal welaýatynyň birinjiligi  

Ýakynda futzal boýunça Ahal welaýatynyň birinjiligi geçirildi. Ýaryş Änew şäheriniň we Tejen şäheriniň sport mekdebinde guraldy. Birinjilik ugrunda Ahal welaýatynyň etraplarynyň we şäherleriniň ýygyndy toparlary bäsleşdiler.

Ahal welaýatynyň birinjiligi ugrunda geçirilen bäsleşik Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan meýilleşdirilen sport çärelerini, okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanyşyklaryny geçirmegiň wagtlaýyn tertibine laýyklykda hem-de FIFA-nyň tassyklan düzgünleri boýunça guraldy.

Ýaryşda baýrakly oran mynasyp bolan toparlara Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Ahal welaýatynyň birleşmesiniň gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy.