Soňky habarlar

Köpçülikleýin welosipedli ýöriş

Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem-de Türkmenistanyň welosport boýunça milli ýygyndysynyň türgenleriniň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirilýär.

2020-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Aşgabat şäherindäki «Welosiped» binasyndan badalga alan köpçülikleýin welosiped ýörişi guramaçylykly geçirilýär. 

 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de ýurdumyzyň welosiped federasiýasynyň guramagynda geçirilýän welosipedli ýörişe ýaşlaryň işjeň gatnaşýanlygy sportuň bu görnüşiniň muşdaklarynyň sanynyň barha artýandygyny görkezýär.

www.msy.gov.tm