Soňky habarlar

Okuw maslahaty tamamlandy

BMG-niň Ilat gaznasy bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistan Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda geçirilen wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 16-njy oktýabrda tamamlandy.

Maslahatda «Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyndan» gelip çykýan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahatynyň 2020-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda öz işine başlandygyny ýatladýarys.

 www.msy.gov.tm