Soňky habarlar

Altyn medal ugrudaky göreş dowam edýär

Milli futbol çempionatymyzyň Ýokary ligasynda çykyş edýän toparlaryň arasyndaky ýaryş dowam edýär. Nobatdaky tapgyrda «Ahal» bilen «Şagadamyň» özara duşuşmagy janköýerlerde uly gyzyklanma döretdi. Iki toparyň deňme-deň oýnamagy «Altyn asyra» artykmaçlyk berdi. Bu tapgyrda «Altyn asyryň» «Köpetdagdan» üstün çykmagy «Şagadama» 3-nji orun ugrundaky göreşe öz ornuny gorap saklamaga mümkinçilik berdi.

«Nebitçiniň» we «Merwiň» ekezlenip başlamagy bilen ilkinji 5-ligiň soňky basgançagyndaky «Aşgabada» bu ornuna galmagyň aňsat bolmajakdygyny bellemelidiris. «Energetik» topary bolsa ýaryş tablisasynda iň soňky orny eýeläýändigine garamazdan, her bir oýna uly jogapkärçilik bilen çykýar. Olaryň bu yhlasy ýerine düşse, ýaş oýunçylaryň ynamynyň artmagyna getirer we täze möwsümde has ynamly oýnamaga tejribe bolar.

Futbol çempionatymyz gyzgalaňly dowam etmek bilen geçirilýän duşuşyklar janköýerlere uly gyzyklanma döredýär. Öňde bolsa iň aýgytly oýunlar garaşýar. Şol oýunlaryň netijesinde hem kimleriň baýrakly orunlara mynasypdygy belli ediler.