Soňky habarlar

«Altyn asyr» birinji orny eýelemegini dowam edýär

Türkmenistanyň Futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynyň jemleýji oýun gününde duşuşyklaryň 3-si geçirildi.

Paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Altyn asyr» «Köpetdagy» kabul etdi. Bu duşuşykda «Altyn asyr» 1:0 hasabynda ýeňiş gazanyp, toplan 43 utugy bilen birinji orny eýelemegini dowam edýär.

«Altyn asyra» ýeňiş getiren topy oýnuň 5-nji minutynda Altymyrat Annadurdyýew öz adyna ýazdyrdy. Bu gol A.Annadurdyýewiň çempionatda tora salan 18-nji pökgüsidir.

Tapgyryň beýleki duşuşyklarynda Balkanabadyň «Nebitçisi» öz meýdanynda Marynyň «Energetigi» 2:1 hasabynda ýeňdi. Marynyň «Merwi» paýtagtymyzyň «Aşgabadyndan» 3:1 hasabynda üstün çykdy.

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 19-njy tapgyrynyň duşuşyklary 17-nji oktýabrda geçirilip, onda «Aşgabat» – «Nebitçi», «Energetik» – «Altyn asyr», «Şagadam» – «Merw» hem-de «Köpetdag» – «Ahal» toparlary duşuşarlar.

www.tff.com.tm