Soňky habarlar

Okuw maslahaty geçirilýär

Häzirki wagtda wideo arkaly duşuşyklary we maslahatlary guramak däbe öwrüldi. Şeýle okuw maslahatlarynyň biri 2020-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda öz işine başlady.

BMG-niň Ilat gaznasy bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistan Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda geçirilýän wideo aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty 16-njy oktýabra çenli dowam eder.

Maslahatda «Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasynyň» hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak işine ýaş nesliň wekillerini giňden çekmek we olar bilen geňeşmeleri geçirmek baradaky meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar.

 www.msy.gov.tm