Soňky habarlar

Çekeleşikli bäsleşikler

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň fakultetleriniň arasynda sport ýaryşlaryna badalga berildi.

Tanap çekmek we turnikde özüňi çekmek boýunça geçirilen bäsleşiklerde sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň talyplary 1-nji, sport fakultetiniň talyplary 2-nji, bedenterbiýe fakultetiniň talyplary 3-nji orunlary eýelediler.

Ýerden direnip göwräňi galdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan ýaryşda sport fakultetiniň talyplar topary öňdeligi hiç kime bermedi. Bedenterbiýe fakultetiniň talyplary 2-nji, sportuň olimpiýa fakultetiniň talyplary 3-nji orunlara mynasyp boldular.

Bäsleşikler okuw ýylynyň başynda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ulanylmaga berlen sportuň Olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynda geçirilýär. Bu ýerde döredilen giň şert-mümkinçilikler her bir türgenleşikleriňdir ýaryşlaryň ýokary derejede geçmegini üpjün edýär.

Serwer HAÝYTBAÝEWA,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.