Soňky habarlar

Balkanabatly okuwçylar kiçi futbol oýnadylar

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Balkanabat şäherinde «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň çäklerinde Balkanabat şäheriniň mekdep okuwçylarynyň arasynda futbol boýunça ýaryş geçirildi.

Final duşuşykda Balkanabat şäheriniň 16-njy orta mekdebiniň toparyny 2:0 hasabynda ýeňen Balkanabat şäheriniň 12-nji orta mekdebiniň topary ýaryşyň ýeňijisi boldy.

Ýaryşda baýrakly III orna Balkanabat şäheriniň 18-nji orta mekdebiniň topary mynasyp boldy.

Ýaryşda ýeňiji toparlara guramaçylar tarapyndan hormat hatlary gowşuryldy.

Türkmenistan ýaşlar bedenterbiýe sport guramasynyň Balkan welaýat bölümi, Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi, Balkan welaýat baş bilim müdirligi, Balkan welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugy bu bäsleşigiň guramaçysy bolup çykyş etdi.

Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi.