Soňky habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji tomy çapdan çykdy

2020-nji ýylyň 9 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlandygyny habar berdi.

Täze neşir diňe bir saglygy goraýyş işgärlerine däl, eýsem ähli okyjylar köpçüligine sowgat boldy. Hormatly Prezidentimiziň bu ensiklopedik işiniň dünýä dilleriniň birnäçesine terjime edilendigini, oňa bütin dünýäde uly gyzyklanma bildirilýändigini aýtmak gerek.