Soňky habarlar

Türkmen telewideniýesinde tans bäsleşigi yglan edildi

«Türkmen owazy» teleýaýlymynda «Tans et» ady bilen tansçylaryň arasynda bäsleşik yglan edildi.

Bäsleşigiň guramaçylarynyň aýtmaklaryna görä, bäsleşik ýetginjekleriň we ýaşlaryň tanslaryna bagyşlanyp, tomaşaçylaryň arasynda uly gyzyklanmadan peýdalanar. «Tans et» bäsleşigi düýpli döredijilik synagy bolmak bilen kämillik ýolunda ýaş zehinlere güýçli itergi berer.

Her hepdäniň ýekşenbe güni sagat 22-de bäsleşige gatnaşyjylar milli we häzzirkizaman tanslarynda öz ussatlyklaryny görkezerler. Bäsleşigiň eminleri tansçylyk boýunça meşhur mugallymlardan, tans toparlarynyň ýolbaşçylaryndan hem-de türkmen estradasynyň ýyldyzlaryndan ybarat bolar.

Bäsleşigiň guramaçylary tomaşaçylardan bäsleşigiň ýaýlyma gidýän wagty isleg-arzuwlaryny, özlerinde galan täsirleri 0555 belgä SMS arkaly habar bermeklerini haýyş edýärler.