Soňky habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

2020-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat açyldy.

Şu gezekki sergide dürli kärhanalaryň 70-den gowragy, şol sanda şereketleriň we kompaniýalaryň, hususy telekeçiligiň düzümleriniň onlarçasy öz mümkinçiliklerini, ýokary hilli önümlerini hem-de ýerine ýetirýän dürli hyzmatlaryny hödürleýärler.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan guralan «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat öz işine başlady.

www.msy.gov.tm