Soňky habarlar

  «Sport metbugatda» gepleşigi arkaly Sport muzeýine syýahat

Her hepdede «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda ýaýlyma berilýän «Sport metbugatda» gepleşiginiň nobatdaky sany tomaşaçylara ýetirildi.

2020-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ýaýlyma goýberilen gepleşigiň bu sanynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport muzeýi hakynda giňişleýin gürrüň berildi.

Sport muzeýinde ýerleşdirilen gymmatly eksponatlar, olaryň her biriniň taryhy hakynda berlen gürrüňleriň üsti wideoşekiller bilen ýetirilipdir.

Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň täze sanyna berilen syn hem okyjylary gyzyklandyrsa gerek. Bu sahypany «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň habarçysy Aýbölek Ärnazarowa alyp barýar.

Gepleşigiň dowamynda boulingiň saglyga peýdasy, sportuň agyr atletika görnüşiniň taryhy hakynda-da gürrüň edildi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirilen täzelikler bilen tanyşdyryldy.

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde taýýarlanylýan bu gepleşigiň täsirli bolmagy üçin ady agzalan teleýaýlymyň döredijilik toparynyň tagalla edýändigini aýtmak gerek.

Gunça GURBANMÄMMEDOWA,

TDBSI-niň Sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.