Soňky habarlar

Türkmen taekwondoçylarynyň özboluşly däbi

Sportuň taekwondo (ITF) görnüşi bütin dünýäde giňden ýaýrandyr. Onuň halkara federasiýasy 1966-njy ýylyň 22-nji martynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde esaslandyryldy.

1972-nji ýylda Halkara taekwondo federasiýasynyň baş edarasy Kanadanyň Toronto şäherine göçüp bardy, soňra bolsa olar Awstriýada ýer-ýurt tutundylar.

1974-nji ýylda taryhda birinji gezek taekwondo (ITF) boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Soňlugy bilen Amerikada, Ýewropada, Aziýada konfederasiýalar döredilip, yklymlaryň ýaryşlary hem guralyp ugraýar.

Türkmenistanda hem sportuň bu görnüşiniň durnukly ösüşlere eýe bolýandygyny aýtmak gerek. Şonuň netijesinde bu günki gün türkmenistanly taekwondoçylar diňe bir yklym ýaryşlaryndan däl, eýsem dünýä çempionatlaryndan hem medally gaýdyp gelmegi özboluşly däbe öwürdiler.

Taekwondoçylaryň gazanýan üstünlikleriň gözbaşynda hormatly Prezidentimiziň sporty ösdürmek babatda durmuşa geçirýän tutumly işleriniň ýatandygy bellemelidiris.

www.msy.gov.tm