Soňky habarlar

Türkmenistanyň Mejlisinde «Bedenterbiýe we sport hakynda» we başga-da birnäçe kanunlar kabul edildi

22.08.2020. Şu gün sanly wideoaragatnaşyk arkaly Mejlisiň altynjy çagrylyşynyň onunjy maslahaty geçirildi, onda hormatly Prezidentimiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan täze kanunlaryň we kadalaşdyryş-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Maslahata käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Çykyş edenler jemgyýetimiziň kanunylygyň hem-de hukuk tertibiniň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyna, hukuk bozulmalaryny emele getirýän sebäpleriň we şertleriň ýüze çykarylmagyna hem-de aradan aýrylmagyna gönükdirilen durmuş, hukuk, guramaçylyk hem-de maglumat häsiýetli çäreleriň öz wagtynda kabul edilmeginiň möhümdigini nygtadylar.

Ýygnananlar «Bedenterbiýe we sport hakynda» Kanunyň taslamasyna garamak bilen, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty höweslendirmek we ösdürmek meseleleriniň hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan derejesine çykarylandygyny bellediler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen sport ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär, paýtagtymyzda we welaýatlarda halkara ölçeglerine laýyk gelýän sport desgalarynyň onlarçasy—stadionlar, atçylyk sport toplumlary, bedenterbiýe-sagaldyş merkezleri ulanmaga berildi. Ýurdumyzda degişli sport çäreleri, şol sanda Umumymilli bäsleşikler, sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara ýaryşlary yzygiderli guralýar, köpçülikleýin welosipedli ýörişler, Saglyk ýoluna çykmak ýaly ajaýyp däpler peýda boldy, olara türkmenistanlylaryň müňlerçesi gatnaşýar.

   Şeýle hem beýleki birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

 www.tdh.gov.tm