Soňky habarlar

Arslanmyrat Amanowyň goly Aziýa Kubogynyň taryhynda iň gowy gol adyna dalaş edýär

Aziýa futbol konfederasiýasy onlaýyn-wiktorina görnüşinde uly ýaryş gurady.

AFK-nyň resmi saýty täsin ýaryşy teklip edýär. Bu ýaryşda Aziýa kuboklarynyň taryhynda iň owadan gol üçin ses bermäge mümkinçilik döredilýär. Bäsleşige yklymyň iň güýçli 32 futbolçysy gatnaşýar. Olaryň arasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow hem bar.

Türkmenistanly ýarym goragçy Arslanmyrat Amanowyň Aziýa Kubogy -2019 ýaryşynda ÝaponIýanyň ýygyndysynyň derwezesinden geçiren goly (09.01.2019), Katarly Almoez Aliniň goly (01.02.2019) bilen bäsleşýär. Ildeşimiziň bäsdeşi hem özüniň bu goluny Ýaponiýanyň ýygyndysynyň derwezesine geçiripdi.