Soňky habarlar

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýty «7/24.tm» elektron goşundysynda

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysynyň 6-njy sanynda Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýty (www.tff.com.tm) hakynda makala ýerleşdirildi.

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň uzak bolmadyk, emma wakalara baý bolan taryhy, saýtyň gurluşy, aýratynlyklary hakynda jikme-jik gürrüň berilýär.

Ady agzalan saýtda Türkmenistanda geçirilýän futbol we futzal ýaryşlary, türkmen futbolçylarynyň halkara bäsleşiklerinde görkezýän netijeleri we üstünlikleri hakynda hem giňişleýin söhbet edilýär. Şonuň üçin hepdelik elektron goşundy arkaly www.tff.com.tm saýtyndaky habarlar bilen yzygiderli tanyşdyryp durmak meýilleşdirilýär.

2019-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen döredilen «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysy 2020-nji ýylyň 1-nji iýunyndan bäri her hepdäniň duşenbe okyjylara ýetirilip gelinýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işinde sanly ulgamyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak baradaky tabşyryklaryndan ugur alnyp esaslandyrylan «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysyny www.metbugat.gov.tm saýtynyň «gazetler» bölüminden ýükläp alyp bilersiňiz.