Soňky habarlar

Gadymy oýnuň ýaş muşdaklary

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we müdirlige degişli Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň guramagynda mekdebiň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşda oglanlaryň arasynda FIDE-niň ussady Azat Nurmämmedow tapawutlanmagy başardy. Şahruh Turaýew ikinji, Soltan Muradow üçünji orunlary eýeledi. Gyzlaryň arasynda birnäçe halkara ýaryşlarynyň eýesi Merjen Batyrowa öňdeligi eýeledi. Jemal Öwezdurdyýewa (tälimçisi Şöhrat Myratgulyýew) hem-de Ogulsuraý Baýrambaýewa (tälimçisi Serdar Baýramsähedow) degişlilikde ikinji we üçünji orunlary eýelediler.  

***

Düzzüm boýunça geçirilen bäsleşik hem gyzykly boldy. Aýlaw usulynda geçirilen ýaryşa jemi 45 oýunçy gatnaşdy. Oýunçylar A we B toparlara bölünip bäsleşdiler. Şeýlelikde, Arslan Orazgeldiýew 38 oýundan 36 utuk toplap öňdeligi eýeledi. Amanmyrat Çaryýew ikinji, Ýazgül Arazowa üçünji orunlary eýelemegiň hötdesinden geldi.  

***

Şaşka boýunça bäsleşikde paýtagtymyzyň 48-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ahmet Köşüliýew birinji orny eýeledi. Akmuhammet Ýazow ikinji, Süleýman Amanbaýew üçünji orunlara mynasyp bolmagy başardy.

www.msy.gov.tm