Soňky habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti: UCI-niň sylagyny sporty ösdürmek boýunça alyp barýan döwlet syýasatymyzyň halkara derejesinde ykrar edilmegi hökmünde kabul edýäris  

Bütindünýä welosiped gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) prezidenti Dawid Lappartýen hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarow bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmekde we ony halkara derejesine çykarmakda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bitiren işleriniň ykrar edilmeginiň nyşany hökmünde Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň geçiren mejlisiniň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidentini bu guramanyň iň ýokary sylagy bilen sylaglamak hakynda karar biragyzdan kabul edildi. Bu sylag aýratyn tapawutlanan şahsyýetlere berilýär. Bu barada aýtmak bilen, jenap Dawid Lappartýen 2007-nji ýyldan bäri bu sylaga hiç kimiň mynasyp bolmandygyny aýratyn belledi.

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, öz nobatynda, döwlet Baştutanymyza ýüzlenip, Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen türkmen Liderini sylaglamak barada karara gelendigine tüýs ýürekden guwanýandygyny belledi. Igor Makarowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanda doglan hem-de tejribeli welosipedçi hökmünde, öz wagtynda ýurdumyzyň ýygyndy toparynda çykyş edip, Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) Ýolbaşçy komitetiniň agzasy hökmünde şol karara aýratyn buýsanýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Halkara welosipedçiler birleşiginiň prezidenti jenap Dawid Lappartýene bu abraýly guramanyň ýokary sylagy üçin aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Biz bu sylagy uly hormat goýulmagy hem-de bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ähmiýetiniň halkara derejesinde ykrar edilmegi hökmünde kabul edýäris diýip, milli Liderimiz belledi.

www.tdh.gov.tm