Soňky habarlar

Türkmen futbolçylarynyň çykyş eden dünýä belli 5 stadiony

Bütin dünýäde meşhurlyk gazanan «Kamp Nou» stadionynyň öz adyny satuwa çykarandygy baradaky habar ýyldyrym çaltlygynda ýaýrady. Bir ýyllyk möhlet bilen meşhur stadiona öz islän adyny goýmak isleýänler az däl. Bizi bu teklibe kimiň hyrydar çykjakdygy däl-de, şol stadionyň Türkmenistan bilen baglanyşygy gyzyklandyrdy. 2009-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda türkmenistanly goragçy Goçguly Goçgulyýewiň çykyş eden «Bunýodkory» «Kamp Nou» stadionynda ýoldaşlyk duşuşygyny geçiripdi. 2009-njy ýylyň 20-nji oktýabrynda bolsa türkmenistanly tälimçi Gurban Berdiýewiň tälim beren «Rubini» (Kazan) Çempionlar ligasynyň oýnunda myhmançylykda «Barselonadan» üstün çykdy. Bu wakany ýatlamak bilen «Başga haýsy türkmen futbolçylary dünýä belli stadionlarda çykyş edip gördükä?» diýen sowalyň jogabyny gözledik. Netijede, türkmenistanly 5 oýunçynyň pikirini sorap, olaryň çykyş eden klublary we stadionlary hakyndaky maglumatlary okyjylar bilen paýlaşmagy makul bildik.

Goçguly GOÇGULYÝEW, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň goragçysy.

«Nou Kamp» stadiony. UEFA-nyň Çempionlar ligasy.

«Barselona» – «Bunýodkor»-1:1 (2009)

Goçguly Goçgulyýew 2009-njy ýylyň ýanwarynda Özbegistanyň «Bunýodkorynyň» düzüminde «Kamp Nou» stadionynda «Barselona» bilen guralan ýoldaşlyk duşuşygyna gatnaşdy. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň tamamlanyp, şol oýun hakynda Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýtynda «Barselona» düzüminde türkmen futbolçysy bolan komandany ýeňip bilmedi» diýen makala çap edildi. Şol bir wagtyň özünde taryhda ilkinji gezek türkmenistanly oýunçynyň bu meşhur stadionda çykyş edendigini aýtmalydyrys. «Bunýodkoryň» we «Pahtakoryň»  hatarynda Aziýanyň çempionlar ligasynyň ýarym finalynda hem çykyş eden Goçguly Goçgulyýew Barselonadaky oýny höwes bilen ýatlaýar.

Ruslan MINGAZOW, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy.

«Ýohan Kroýf Arena» stadiony. UEFA-nyň Ýewropa ligasy.

«Aýaks» – «Ýablones»-1:0 (2015)

Ruslan Mingazow 2015-nji ýylyň 20-nji awgustynda Çehiýanyň «Ýablones» klubynyň düzüminde Ýewropa ligasynyň utulan-çykdy tapgyrynda «Aýaks» bilen geçirilen oýna gatnaşdy. Oýun şol wagtky «Aýaks Arena» stadionynda geçirildi. Ol häzirki wagtda «Ýohan Kroýff Arena» diýlip atlandyrylýar. Ilkinji oýun Ludgoresde guralyp, hasap açylmady. Jogap oýnunda bolsa amsterdamlylar 1:0 hasabynda üstün çykdylar. 2013-nji ýylda Ýewropa Ligasy ýaryşynyň final oýnuny kabul eden bu stadionda 1997-2007-nji ýyllarda «Amsterdam admirallary» komandasynyň gatnaşmagynda amerikan futboly boýunça hem duşuşyklaryň guralandygyny bellemek gerek.

Elman TAGAÝEW, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçy. 

Baku. Olimpiýa stadiony. Azerbaýjanyň milli çempionaty.

«Karabah» – «Sabail»-2:0 (2017/2018)

Elman Tagaýew Azerbaýjanyň çempionatynda çykyş eden döwründe, ýagny 2017-2018-nji ýyllaryň futbol möwsüminde «Sabailiň» düzüminde Baku şäherindäki Olimpiýa stadionynda çykyş edipdir. Türkmenistanly ýarymgoragçy 2018-2019-njy ýyllaryň futbol möwsüminde Ýewropa ligasynyň final oýnuny kabul eden stadionyň aýratynlyklary hakynda hem gürrüň berdi. Elman Tagaýew «Sabailiň» düzüminde ýatlamaga waka kän bolandygyny aýdýar. Şolaryň hatarynda Olimpiýa stadionyndaky duşuşygyň mynasyp ornunyň bardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ol ýerde Ýewropa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralary hem guralypdy (2015).

Arslanmyrat AMANOW, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy.

«King Abdullah Sports City» stadiony. AFK-nyň Çempionlar ligasy.

«Al-Ittihad» – «Lokomotiw»-3:2 (2019)

Arslanmyrat Amanow AFK-nyň Çempionlar ligasynyň toparçadaky duşuşygynda 2019-njy ýylyň 9-njy aprelinde Jidda şäherindäki «King Abdullah Sports City» stadionynda çykyş etdi. «Al-Ittihad» kluby bilen geçirilen oýunda Daşkendiň «Lokomotiwi» türkmenistanly oýunçynyň işjeň gatnaşmagynda 2 gezek tapawutlandy. 3:2 hasabynda Saud Arabystanyň çempionynyň peýdasyna tamamlanan şol oýunda ýer eýeleri 90-njy minutda özlerine ýeňiş getiren goly tora saldylar. 2020-nji ýylyň başynda Ispaniýanyň super kubogy ugrundaky ýaryşyň «King Abdullah Sports City» stadionynda guralmagynyň ony bütin dünýä meşhur edendigini aýtmak gerek.

Nazar BAÝRAMOW, Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy.

«Ali Sami Ýen» stadiony. UEFA-nyň Ýewropa ligasy.

«Galatasaraý» – «Tobol»-1:0 (2019)

Gazagystanyň «Toboly» myhmançylykda «Galatasaraý» bilen Ýewropa ligasynyň utulan-çykdy tapgyrynda duşuşdy. Stambulyň «Ali Sami Ýen» stadionynda guralan şol oýunda «Tobolyň» düzüminde türkmenistanly futbolçy Nazar Baýramow hem meýdança çykdy. Ilkinji oýun 1:1 hasabynda tamamlanyp, jogap duşuşygynda «Galatasaraý» 2:0 hasabynda ýeňiş gazandy. «Ali Sami Ýen» stadiony howandarlyk şertnamasy esasynda «Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena» diýlip atlandyrylýar. Onuň tomaşaçylaryň gowury boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigini hem ýatlamak gerek.

Taýýarlan Merdan BAÝAT,

sport synçysy.