Soňky habarlar

Türkmenistan – Gazagystan: planetanyň baş oýunlaryna ugrukdyrylan hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mejlisler zalynda gazagystanly hyzmatdaşlarymyz bilen sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýew, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň baş kätibi A.Myradow hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utgaşdyryş bölüminiň başlygy A.Akmämmedow gatnaşdylar.

Dostlukly döwlete Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan we Doly ygtyýarly Ilçisi Ýerkebulan Sapiýew, bu ýurduň Medeniýet we sport wise-ministri Saken Musaýbekow hem-de Gazagystanyň Milli Olimpiýa komitetiniň baş kätibi, wise-prezidenti Andreý Krýukow we sport ulgamynyň beýleki jogapkär  hünärmenleri wekilçilik etdi.

Duşuşykda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sanda XXXII tomusky Tokio-2020 Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek, sportuň olimpiýa görnüşleri boýunça tejribe alyşmak, sport guramalarynyň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak  meselelerini ara alnyp maslahatlaşdylar. Sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşykda orta atylan meseleler boýunça gelnen netijeler iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga mynasyp goşant bolar.

www.msy.gov.tm