Soňky habarlar

Balkan welaýatynda guralan sport ýaryşlary

Halkara ýaryşlaryň geçirilýän ýurduna öwrülen ata Watanymyzda sport muşdaklarynyň sany günsaýyn artýar. Olaryň arasyndan ezberlerini saýlap, halkara ýaryşlarda ýurdumyzyň abraýyny gorar ýaly türgenleri ýetişdirmek maksady bilen sport guramalary tarapyndan yzygiderli işler durmuşa ornaşdyrylýar. Muňa bolsa ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilýän sport ýaryşlary şaýatlyk edýär.

Balkanabat şäheriniň 1-nji sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2002-2003-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň boks görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň çempionaty geçirildi.

Türkmenbaşy şäherinde Türkmenbaşy şäher sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Türkmenbaşy şäheriniň edara-kärhanalarynyň, institutlaryň, orta hünär okuw mekdepleriň, mekdep okuwçylaryň, harby bölümleriň, şäheriň ýaşaýjylarynyň arasynda 3000 m. aralyga ylgamak boýunça Türkmenbaşy şäheriniň çempionaty geçirildi.

Türkmenbaşy etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Türkmenbaşy etrabynyň mekdep okuwçylaryň arasynda estafeta we dürli aralygy ylgamak boýunça ýaryşlar geçirildi.

Balkanabat şäheriniň 3-nji sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň agyr atletika görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Türkmenbaşy şäherinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň grek-rim göreşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Balkanabat şäheriniň 2-nji sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Balkanabat şäheriniň Nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň futbol meýdançasynda Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň futbol görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Magtymguly etrabynyň sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Serdar şäherinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň boks göreşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Balkanabat şäheriniň 1-nji sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň sambo görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Balkanabat şäheriniň 1-nji sport mekdebinde Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň gurnamagynda 2006-2007-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda sportuň erkin göreş görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Ýaryşlaryň netijesinde ýeňiji bolan türgenlere guramaçylar tarapynda hormat hatlary gowşuryldy.

BALKAN WELAÝAT SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY BAŞ MÜDIRLIGI.