Soňky habarlar

«Arkadagly sagdyn bagtyýar ýaşlar» atly bäsleşik

Ýakynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda toparlaýyn bäsleşik geçiriler. Bäsleşik «Arkadagly sagdyn bagtyýar ýaşlar» ady bilen guralar.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport toplumynda guraljak bu ýaryş hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň yzygiderli sport bilen meşgullanmagyny we sagdyn bolup ýetişmekleri babatdaky beren tabşyryklaryny berjaý etmek maksady bilen geçiriler. Ýaryş 5 tapgyrdan ybarat bolar.

Toparlaýyn bäsleşik Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, «Ýaşlyk» teleýaýlymyň guramagynda geçiriler.

Arzygül KAKALYÝEWA,

Aýgül ÝAGŞYMYRADOWA,

TOHU-nyň mugallymlary.