Soňky habarlar

 28-nji möwsümiň 28 kyssasy – üçünji bölüm

«Altyn asyrdan» 90 minut sowgat. Dokuzynjy tapgyr derbiler tapgyry. Ikisini düýn (18.05.2020) gördik: «Energetik» myhmançylykdaky şowsuzlygyny (geçen derbide 0:1 utulypdy) öýinde-de gaýtalap görkezdi. «Energetik» – «Merw» 1:2. Hasaby ýer eýeleri açanam bolsa (8-nji minutda Baýram Ataýew), Perman Hallyýewiň 13-nji we Döwlet Baýramowyň 30-njy minutdaky gollary bilen «Merw» ýeňiş gazandy. Ýadyňyzda bolsa geçen derbide hem ýeňiş getiren goly Döwlet Baýramow tora salypdy. Bu ýeňliş öňdenem iň soňky orundaky «Energetige» gymmat düşdi.

«Köpetdag» bolsa gowy mümkinçiligi elden gidirdi diýip bolar, sebäbi utan bolsa utuk sanyny 17-ä ýetirip ikinji oruna geçip bilerdi, bu tapgyrdaky «Altyn asyr» – «Ahal» oýnunda kim utuk ýitirse-de, Tofik Şükürowyň toparyna bähbit bolýar. «Altyn asyr» utulsa dagy ikinji orunda galmak ähtimallygy-da bar. Ýöne beýle bolmady, dogry edil Mary derbisindäki ýaly paýtagtda-da ýer eýeleri hasaby açdy. 25-nji minutda milli ýygyndymyzdan çakylyk alan ýaş futbolçymyz Döwletmyrat Seýitmuhammedow tarapyndan geçirlen gol bilen birinji ýarym gutardy. Oýnuň ikinji ýarymy başlanyna 5 minudam geçmänkä (48-nji minutda) Nazar Towakelow hasaby deňledi we şol hasabam oýun gutarýança üýtgemedi. Nazaryňam şu möwsümde netijeli oýnaýandygyny aýdyp geçmegimiz gerek.

Türk kärdeşlerimiziň dili bilen aýtsak, «Döw duşuşyk», ýagny esasy oýun «Ahal bilen «Altyn asyryň» arasynda bolup geçer. Iki toparyň geçen aýlawdaky oýnuny ýatlaýaňyzmy?! 2:1 bolup gutaran oýunmy?» diýýänler meni bagyşlasyn welin, şol oýny «2:1 bolup gutaran däl-de, 3:1 bolmadyk oýun» diýip ýatlamagy dogry hasap edýän. Sebäbi Güýçmyrat Annakulyýew boş derwezä barýan topyň öňüne çykyp döşi bilen gaýtaran topyny, dogrysyny aýtsaň hemme derwezeban gaýtaryp bilmezdi. Dogry, 3:1 ýa 2:1 boldy uly parhy ýok, öňi-soňy «Ahal» üç utuk ýitirdi, ýöne goragçynyň ussat hereketi şol oýny başgaça duýgular bilen ýatlar ýaly edip bildi (iň bolmanda meniň nukdaýnazarymda).

Bu günki oýun Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtleri üçin hasam ähmiýetli, çünki olaryň birinji orna geçmek mümkinçiligi bar. Oýunyň şowhunly boljakdygyna şübhe ýok, bu oýna «Altyn asyrdan» 90 minut sowgat diýseňem bolar, ýagny 90 minutlap ajaýyp futbol spektaklyny goýup berer diýip pikir edýän, ýöne onuň üçin stadiona barmaly. «Altyn asyr» üçin bu gün birinji ýere geçmäge uly mümkinçilik bar, eger peýdalanyp bilse. Birinji aýlawdaky oýunda toparlaryň ikisiniň oýny hakynda-da umuman öwgüli söz aýtmak kyn, çekeleşikli boldy. Ýöne şol çekeleşik iki tarapyňam deň derejedäki ýalňyşlyklary esasynda diýesim gelýär.

Galanynam wagt görkezer. Nesip bolsa, stadionda duşuşýançak, sag boluň!
Merdan BAÝAT,
sport synçysy.