Soňky habarlar

Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi — dünýäniň fotosuratçylarynyň işlerinde

Paýtagtymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotosergi hem-de maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň taryhynda şanly senä — Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp guralan sergide ýurdumyzyň hem-de daşary döwletleriň suratkeşleriniň, fotosuratçylarynyň hem-de habarçylarynyň işleri görkezildi.

 Ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan serginiň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň tanymal döredijilik işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar.      Fotosuratlarda şekillendirilen türkmen döwletiniň binagärlik nyşanlary — Garaşsyzlyk binasy hem-de Bitaraplyk binasy, özboluşly täze desgalar, şeýle hem görnükli taryhy şahsyýetleriň keşpleri ünsüňi özüne çekip, milli Liderimiz olaryň mysalynda häzirki we geljekki nesilleri kemala getirmäge çagyrýar.

Fotosergi gündelik durmuşdaky aýdyň we täsirli pursatlary, halkymyzyň köpasyrlyk däplerini görkezmäge, olary sergä gelenlere özboluşly görnüşde ýetirmäge ukyply bolan fotosuratçylaryň zehinini açyp görkezýär.

Daşary ýurtly awtorlaryň ussatlyk bilen ýerine ýetiren işleriniň hatarynda gaýtalanmajak tebigy gözellikler, binagärlik ýadygärlikleriniň özboluşly suratlary bar. Bu ýerde dünýäde parahatçylygy we agzybirligi aýawly saklamagyň wajypdygyny bize nobatdaky gezek ýatladýan täsin işleri görmek bolýar.

 Ussatlaryň fotoişlerinde tebigy mowzuk sergä gelenlerde aýratyn täsir galdyrýar. Fotosergi paýtagtymyzyň bagy-bossanlygyň mekany bolup durýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

Günüň ikinji ýarymynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahat fotoserginiň dowamyna öwrüldi. Oňa Owganystanyň, Belgiýanyň, Germaniýanyň, Hindistanyň, Hytaýyň, Koreýanyň, Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we beýleki döwletleriň wekilleri gatnaşdylar. Wideomaslahatyň barşynda oňa daşary ýurtly gatnaşyjylar öz işlerini görkezip, döredijilik meýilnamalary barada gürrüň berip, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotoserginiň we maslahatyň ýokary derejede guralandygy, üstünlikli medeni gatnaşyklara ajaýyp şertleriň döredilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Fotosergä gatnaşyjylara diplomlary we gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak dabarasy geçirildi.

www.metbugat.gov.tm