Soňky habarlar

Goşa baýrama bagyşlanan duşuşyk

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni we Baýdak baýramy mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyplarynyň we žurnalistleriň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň redkollegiýa agzasy, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy Çemen Baýramowa bilen «Türkmen sporty» gazetiniň habarçysy Allanur Çaryýew gatnaşdy. Olar ýurdumyzda giňden belleniljek goşa baýram, ýagny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni we Baýdak baýramy hakynda gyzykly gürrüňleri berdiler.

Duşuşygyň dowamynda olar talyplaryň sowallaryna jogap berdiler. Talyplar öz gezeginde şu duşuşygyň guramaçysy bolan «Türkmenistan Sport» halkara žurnalyna, TMÝG-niň Aşgabat şäher geňeşine we Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna minnetdarlyk bildirdiler.

Kakageldi GAJYÝEW,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.