Soňky habarlar

«Beýik ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli» Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde geçirlen açyk gapylar güni

Şu gün (08.05.2020), Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň hem-de Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda «Beýik ýeňşiň 75 ýyllygy» mynasybetli açyk gapylar güni dabaraly ýagdaýda geçirildi.

Bu özboluşly baýramçylyk çäresi, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçy-türgenleriniň dabara gatnaşmaga gelen myhmanlary duz-çörek bilen garşy almaklaryndan başlandy. Soňra sportuň erkin göreşi boýunça tälim alýan türgenleriň sport tansyna tomaşa edildi.

Mekdepde bilim we tälim alýan okuwçy-türgenleriň bilimde hem sportda gazanan üstünliklerine bagyşlanyp mekdebiň esasy girelgesinde guralan sergi eksponatlary dabara gatnaşýan myhmanlarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Soňra myhmanlar, türkmen dili we edebiýaty hem-de taryh dersleri boýunça geçirilen göreldeli açyk sapaklaryna gatnaşyp, okuwçy-türgenleriň diňe bir sport bilen meşgullanman, eýsem bilim babatda hem sowatlydyklaryny gördüler.

Dabara mekdebiň «Köpugurly» sport zalynda sportuň erkin we grek-rim göreş, sambo we dzýudo göreşi, guşakly göreş, boks, stoluň üstünde oýnalýan tennis hem-de welosport görnüşleri, şeýle hem açyk sport meýdançalarynda şaýbaly hokkeý, woleýbol we basketbol görnüşleri boýunça guralan görkezme çykyşlary şeýle-de Türkmeniň Milli oýunlary bolan «Ýedi top» we «Eşek mündi» oýunlary, tanap çekmek hem-de agyrlyk daşyny götermek boýunça bäsleşikler bilen dowam etdi.

 «Beýik ýeňşiň 75 ýyllygyna» bagyşlap guralan açyk gapylar güni mynasybetli dabaraly çäräniň jemleýji tapgyry mekdebiň mežlisler zalynda geçirildi. Bu çäräniň başynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary bolan, Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryna ýadygärlik sowgatlary hem-de gül desseleri gowşuryldy.

Soňra nägehan urşy näletleýän sahnalaryň üsti bilen, okuwçy-türgenler urşy ýazgaryp çykyş etdiler. Dabaranyň soňunda biziň asuda asmanda ýaşamagymyz üçin duşmana garşy döş gerip mertlerçe söweşen weteranlarymyza, şeýle hem şunuň ýaly ajaýyp baýramçylyklaryň geçirilmegine giň mümkinçilikleri döredip berýän, Türkmen sportunyň hak howandary Gahryman Arkadygymyza köp-köp sag bolsun aýdyp,  Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler!

Juma JUMAÝEW,

 Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň direktory.