Soňky habarlar

Lebapda baýramçylyk bäsleşikleri

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 39-njy orta mekdebinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komiteti, Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi we «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe sport guramasynyň Lebap welaýat bölümi bilen bilelikde maslahat geçirildi.

Şeýle-de, welaýatyň ähli edara-kärhanalarynda, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde önümçilik maşklary, welaýatyň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş, Türkmenabat köpugurly sport toplumynda sportuň görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.

Lebap welaýatynyň sport mekdeplerinde we sport toplumlarynda hem sportuň görnüşleri boýunça baýramçylyk bäsleşikleri guraldy.

www.msy.gov.tm