Soňky habarlar

«Olimp» orta sport mekdebiniň baýramçylyk sowgady

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli sport çäreleri geçirildi. Sport bäsleşiklerine sport mekdebiniň tälimçileridir okuwçylary gatnaşdylar. Şeýle-de, okuwçylar bilen maşklar ýerine ýetirildi.

Bütindünýä saglyk gününiň bellenilýän senesi mynasybetli «Olimp» orta sport mekdebiniň mejlisler zalynda okuwçy-türgenleriň, sport lukmanlarynyň hem-de mugallymlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy guraldy.

Duşuşygyň dowamynda ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgesini endigine öwürmelidigi hakynda gürrüň edildi hem-de gigiýena kadalaryny doly berjaý etmek barada düşündiriş işleri geçirildi.

www.msy.gov.tm