Soňky habarlar

Balkan welaýatynda guralan medeni-köpçülik çäreleri

Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Balkan welaýat häkimliginiň, Balkanabat şäher häkimliginiň, Balkan welaýatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli dabaralar geçirildi.

Balkan welaýat muzeýiniň, Türkmenbaşy deňiz portunyň, Türkmenbaşy şäherindäki «Ruhyýet köşgüniň» çäklerinde köpçülikleýin maşklar ýerine ýetirildi. Oňa medeniýet toplumynyň, Türkmenbaşy deňiz portunyň işgärleri, Balkanabat şäherindäki ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň, Türkmenbaşy şäheriniň okuw jaýlarynyň talyplary gatnaşdylar.

***

«Mollagara» şypahanasynda, Balkanabat şäherindäki Baýdak meýdançasynda köpçülikleýin maşklar ýerine ýetirlip, oňa Balkan welaýatynyň saglygy goraýyş müdirliginiň işgärleri, Balkanabat şäherindäki ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar.

***

Balkan welaýatynyň etrap-şäherlerinde köpçülikleýin welosipedli ýörişler guraldy. Oňa Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň tälimçileri we türgenleri Balkan welaýatynyň jemgyýetçilik guramalaryň, Balkanabat şäherinde edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlar, Balkanabat şäherindäki ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdebiniň talyplary gatnaşdylar.

***

 Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki köp ugurly sport toplumynyň öňünde Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň garamagyndaky Balkanabat şäherindäki sport mekdepleriniň türgenleriniň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlary görkezildi. Şeýle-de, medeniýet ulgamynyň aýdymçylarynyň, tans toparlarynyň ýerine ýetirmeklerinde aýdym-sazly çykyşlar ýaýbaňlandyryldy.

Soňra Balkanabat şäherindäki köp ugurly sport toplumynda sportuň woleýbol, küşt, şaşka, stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.

www.msy.gov.tm