Soňky habarlar

Sport mekdebinde guralan dabara

Golaýda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebinde dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda Türkmenistan Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler, ýaş nesliň sporty we hereketli oýunlary hemra edinmegi babatda amala aşyrylýan tutumlar hakynda giňişleýin gürrüň edildi.

Dabarada türgenler Sport mekdebinde hereket edýän sport görnüşleri boýunça görkezme çykyşlary ýerine ýetirdiler. Sport mekdebiniň türgenleri özleriniň çykyşlarynyň üsti bilen sagdyn durmuş ýörelgesiniň sportda jemlenýänligini görkezdiler. Sportuň ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýan görnüşlerini saýlap alan çagalaryň çykyşlary dabara gatnaşanlarda ýakymly täsir galdyrdy.

Aýna ATDAÝEWA,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebiniň direktorynyň orunbasary.