Soňky habarlar

Ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan ýaryş

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Çagalar awtoşäherçesinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň we Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda sport ýaryşlarynyň we ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan bäsleşik geçirildi.

Okuwçylar estafeta ýaryşynda güýç synanyşdylar, tanap çekmek we dört tigirli welosiped sürmek boýunça öz aralarynda ýaryşdylar. Ýaryşlaryň jemleri jemlenende «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçylary ýeňiji boldular. Olar estafeta ýaryşynda we tigir sürmekde ýeňişlerini baýram etdiler. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçylary bolsa tanap çekmekde başarnyklaryny görkezdiler.

Ýaryşyň jemi jemlenende tapawutlanan türgenlere guramaçylar tarapyndan kuboklary, Hormat hatlary we sowgatlary gowşuryldy.

Şeýle-de,okuwçylar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň muzeýine we kino konsert zalyna aýlandylar.

Ýokary guramaçylykda geçirilen sport ýaryşlary we bäsleşikleri Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň, «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň redaksiýasynyň, Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň we Aşgabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler köşgüniň bilelikde guramagynda geçirildi.

www.msy.gov.tm