Soňky habarlar

Unaş immunitetiňi berkidýän türkmen tagamy

Aziýa halklarynyň içinde türkmen milli tagamlary özüniň köpgörnüşliligi we ýokumly maddalara baýlygy bilen meşhurdyr. Olaryň içinde noýbaly unaşyň käbir keselleri bejermekde belli bahasy ýokdur. Ajy gyzyl burç goşulyp saçaga alynýan goýy, tagamly aşyň taýýarlanyşy hem uly zähmeti talap etmeýär.

Halk lukmançylygynda unaş möwsümleýin ýüze çykýan sowuklama kesellerinde we ýokanç keselleriň öňüni almaka, immunitetiňi berkitmekde netijeli tagam hasaplanýar.

www.orient.tm