Soňky habarlar

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda «Sanly metbugat» sahypasy

Hormatly Prezidentimiziň ähli pudaklarda sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky tabşyryklaryndan ugur alnyp döredilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi web-saýty (www.msy.gov.tm) ýurdumyzda bolup geçýän sport wakalaryny, sport ulgamynda alnyp barylýan işleri yzygiderli we gyzgyny bilen internet ulanyjylara ýetirip durýar.

Resmi saýtda ýerleşdirilýän habarlardyr makalalar bilen gysgaça tanyşdyrmak maksady bilen «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda hepdäniň duşenbe we penşenbe günleri ýaýlyma berilýän «Bitaraplyk, parahatçylyk, sport» atly gepleşiginiň «Sanly metbugat» sahypasy döredildi.

Gepleşigiň bu sahypasynda «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň jogapkär kätibi Şirin Şirliýewa hepdäniň dowamynda ýerleşdirilen habardyr makalalara gysgaça syn berýär we teletomaşaçylary ata Watanymyzdaky, şeýle-de dünýä ýüzündäki sport wakalaryndan habarly edýär.

www.msy.gov